Systemy kanalizacyjne w Polsce

Udostępnij

Kanalizacja, czyli "przykanaliki", to system złożony z rur i kolektorów, które mają za zadanie odprowadzać wody opadowe i ścieki sanitarne. Można ją podzielić na kanalizację częściową i pełną. W zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rządzi przede wszystkim grawitacja. Stosowane są również systemy nadciśnienia i podciśnienia, ale w mniejszym stopniu.

Kanalizacja pełna

Wszystkie rodzaje ścieków mogą być odprowadzane do pełnej kanalizacji. W zależności od rodzaju dostępne są trzy rodzaje kanalizacji: ogólnospławna (kanalizacja rozdzielcza), półrozdzielcza i półzbiorcza.

W systemie kanalizacji ogólnospławnej wszystkie ścieki odprowadzane są jednym kanałem. W porze suchej i mokrej zbierane są ścieki przemysłowe i sanitarne, natomiast w porze deszczowej ścieki deszczowe. System kanalizacji ogólnospławnej jest najbardziej ekonomicznym sposobem pozbywania się ścieków sanitarnych (bytowo-przemysłowych) deszczowych (opadowych) i roztopowych.

W połączonym systemie kanalizacyjnym Oddzielna instalacja odprowadza ścieki sanitarne, natomiast inna oddzielna instalacja odprowadza ścieki roztopowe i pozostałości po opadach atmosferycznych. Ścieki deszczowe mogą być oczyszczone z zanieczyszczeń ropopochodnych przed dostarczeniem ich do zbiornika wód powierzchniowych.

Kanalizacja półrozdzielcza to system, który odprowadza ścieki bytowe i wody opadowe z dwóch miejsc. Jednak obie sieci współdziałają ze sobą. Kanalizacja burzowa zbiera wody opadowe, roztopowe i ścieki z czyszczenia ulic, które następnie są pompowane do systemu kanalizacji sanitarnej w celu oczyszczenia. Kanalizacja półseparacyjna może być droga, ale jest najlepsza, ponieważ zbiera wszystkie rodzaje ścieków i nie zanieczyszcza odbiornika chemikaliami pochodzącymi ze spływów deszczowych.

Kanalizacja częściowa

Kanalizacja częściowa służy przede wszystkim do odprowadzania ścieków przemysłowych i domowych. Możliwe jest jednak gromadzenie ścieków deszczowych na ograniczonym obszarze. Rozwiązanie to najczęściej stosowane jest na terenach o niskim poziomie wód gruntowych i luźnej zabudowie. Ścieki deszczowe, które są wchłaniane do gruntu przez podłoże, nie muszą być w tym przypadku odbierane. Systemy częściowo kanalizacyjne można podzielić na przewody rozdzielcze i półrozdzielcze.

Systemy kanalizacyjne dla Polski

Kanalizacja rozdzielcza jest najpopularniejszym systemem kanalizacyjnym w Polsce. System kanalizacji ogólnospławnej był najpopularniejszą siecią, jednak nie uwzględniał on zanieczyszczeń, które były dostarczane do wody. Ten typ instalacji jest zastępowany przez bardziej ekologiczne i wydajne systemy kanalizacyjne ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną i troskę o jakość wody.

Zarówno istniejące, jak i nowe sieci kanalizacyjne są często klasyfikowane jako systemy obsługiwane grawitacyjnie. W mniejszym stopniu przepływ ścieków może być wymuszony przez podciśnienie lub siłę dodatnią. Grawitacyjny przepływ ścieków jest znany jako kanalizacja konwencjonalna. Może być ona zbudowana w systemie kanalizacji kombinowanej, rozdzielczej lub półrozdzielczej. Kanalizacja niekonwencjonalna wykorzystuje siłę mechaniczną do wymuszenia przepływu ścieków. Systemy te znane są jako kanały podciśnieniowe lub kanały nadciśnieniowe.

Konwencjonalny system kanalizacji

Kanalizacja grawitacyjna jest najbardziej niezawodnym systemem i ma niskie koszty operacyjne. System ten pozwala na naturalny przepływ ścieków pod wpływem ich ciężaru. Aby kanalizacja konwencjonalna działała sprawnie, konieczne jest ułożenie całego systemu na spadku. Wadą systemów grawitacyjnych jest niemożność odprowadzania ścieków spod kanału, takich jak piwnice i inne pomieszczenia podziemne.

Kanalizacja grawitacyjna jest najbardziej efektywna na terenach gęsto zaludnionych, gdzie występuje duża produkcja ścieków.

Konwencjonalna kanalizacja grawitacyjno-pompowa najlepiej sprawdza się na terenach wiejskich o dużym ukształtowaniu terenu i mniejszej ilości ścieków. System może być wyposażony w przepompownie ścieków, jeśli konieczne jest transportowanie ścieków na duże odległości.

Obszerne informacje na temat przepompowni ścieków zawarliśmy w artykule: "Przepompownia ścieków - Zasada działania, ceny [2018]".

Niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne

Jako alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej można zastosować niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne. W sytuacjach takich jak:

  • Wysoka woda gruntowa,
  • -
  • Duże różnice w wysokości terenu i podłoże skalne,
  • niekorzystne nachylenie,
  • Sporadycznie zamieszkane obszary, jak np. obozowiska.

Do mechanicznego wymuszenia różnicy ciśnień, która tworzy przepływ ścieków, wymagany jest stały dopływ energii elektrycznej. Nietypowe systemy kanalizacyjne są droższe w utrzymaniu i trudniejsze w eksploatacji (regularne przeglądy konserwacyjne, awarie elementów mechanicznych span>).

W osobnym artykule "Przepompownie ścieków sanitarnych a koszty eksploatacji" poruszamy temat kosztów eksploatacji przepompowni ścieków.

Instalacje podciśnieniowe i nadciśnieniowe mają tę zaletę, że są szczelne. W prawidłowo działających instalacjach nie dopuszcza się do infiltracji (przenikania wód gruntowych lub ścieków do wód gruntowych) i eksfiltracji (przenikania do kanalizacji).

Instalacja nadciśnieniowa

Pompy zatapialne wytwarzające nadciśnienie wymuszają przepływ ścieków. Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej jest taka sama dla kanalizacji grawitacyjnej i nadciśnieniowej. W początkowym etapie ścieki spływają grawitacyjnie do zbiorników. Stamtąd hydraulicznie (za pomocą pomp rozdrabniających) lub pneumatycznie są przepompowywane do kanału znajdującego się nad systemem lub do oczyszczalni ścieków. Najistotniejszym problemem w przypadku kanalizacji nadciśnieniowej jest blokowanie pomp przez włókniste tekstylia i środki higieny osobistej. W celu wyłapania dużych ilości zanieczyszczeń można zainstalować osadniki z kratami.

Instalacja podciśnieniowa

Instalacja podciśnieniowa wytwarza ciśnienie niższe od atmosferycznego dzięki zastosowaniu pomp próżniowych. Istotne jest rozróżnienie instalacji podciśnieniowej jednoprzewodowej i dwuprzewodowej. System dwuprzewodowy oddziela ścieki powstające podczas higieny (ścieki w zlewach, wannach itp.). Osobno system może odprowadzać ścieki kałowe (toaletowe), oraz higieniczne. System ten najlepiej sprawdza się w obiektach i budowlach, które mają ograniczony dostęp do wody i odbioru ścieków, takich jak pociągi, statki i inne środki transportu. Nieczystości z toalety zbierane są poprzez zassanie zaworu za pomocą podciśnienia, a następnie spłukanie miski wodą.

Podsumowanie

Kanalizacja grawitacyjna jest najpopularniejszą metodą transportu ścieków przemysłowych i domowych. Decydując się na rodzaj kanalizacji należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki:

  • warunki miejskie (gęstość zaludnienia, zabudowa mieszkaniowa itp. ),
  • warunki geograficzne (nachylenie, rodzaj gleby, zasobność w wodę)
  • Warunki wodne i sanitarne (wielkość, ryzyko zalania ulic)

Komentarze (0)

Zostaw komentarz